top of page
504 บริการและที่พัก 

1.  มาตรา 504 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพกำหนดให้โรงเรียนของรัฐให้บริการและที่พักสำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพที่มีสิทธิ์

บริการเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการด้านสุขภาพเป็นพิเศษได้มีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างเต็มที่  บุตรของท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับบริการด้านสุขภาพ ที่พักการศึกษา หรือทั้งสองอย่าง 

ข้อมูลติดต่อ: มีคำถามเกี่ยวกับการขอแผน 504 ให้นักเรียนหรือสิทธิ์ในแผนนั้นใช่หรือไม่

 

โปรดติดต่อผู้ประสานงาน 504 ของโรงเรียน AP Jenn Rodriguez jennifer.rodriguez@envirostudies.org

Forest Path
bottom of page